Eind 2015 verstrijkt de deadline voor de Millenniumdoelstellingen. Er werd de voorbije jaren al veel vooruitgang geboekt. Maar toch is de ongelijkheid wereldwijd spectaculair toegenomen en zijn er nog extra inspanningen nodig om de economie duurzaam te maken.

2015 wordt een kanteljaar. De wereldleiders beslissen in september over wat er komt na de Millenniumdoelstellingen. Het is een historische kans om onze beleidsmakers duidelijk te maken welke wereld we willen. We verwachten van onze politici dat ze dit nieuwe wereldplan zo scherp en ambitieus mogelijk invullen. We willen hen laten zien dat we het menen.

teken hier de petitie en laat zien dat je 't meent
Volg ons en toon je vrienden dat het menens is:
Al 1454 mensen menen het

Nieuws

Geena Lisa
ma 16 feb 2015

Steeds meer mensen laten op onze website zien dat ze het menen met de nieuwe ontwikkelingsdoelen die in de steigers staan. Ook enkele bekende Vlamingen hebben de petitie ondertekend. Laten we massaal aan onze politici zien dat ze het nieuwe wereldplan, waarover dit jaar beslist wordt, ambitieus invullen.

do 12 feb 2015

Sinds januari onderhandelen de 193 landen van de Verenigde Naties (VN) over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), de opvolgers van de Millenniumdoelen. Van 17 tot 20 februari vindt er belangrijke onderhandelingsronde plaats die de politieke verklaring rond de SDG’s moet opleveren. Die verklaring kan uitgroeien tot het “publieke gezicht” van de SDG’s.

wereldmeerdaagse
do 29 jan 2015

De Wereldmeerdaagse in Brasschaat is deze week van start gegaan. Op het event maken jongeren uit het secundair onderwijs kennis met de leefwereld van jongeren in het Zuiden. Ook action/2015 is van de partij.

do 22 jan 2015

Met een fantastische actie in het Federale Parlement is de campagne action/2015 in ons land gelanceerd. 100 senioren lazen een pakkende nieuwjaarsbrief voor aan de aanwezige politici. ‘Laat zien dat je het meent’ was de centrale boodschap.

di 20 jan 2015

De deadline voor de Millenniumdoelstellingen verstrijkt eind dit jaar. In september beslissen de wereldleiders over een nieuwe set doelstellingen. 2015 wordt een kanteljaar. De hoogste tijd om aan onze politici duidelijk te maken dat we de ambities willen scherpstellen.

Doelstellingen

De Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) in het Engels, moeten de Millenniumdoelstellingen opvolgen na 2015. De nieuwe doelstellingen moeten de komende vijftien jaar de leidraad vormen voor wereldwijde inspanningen rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de aanpak van ongelijkheid en andere thema’s. Net zoals bij de Millenniumdoelstellingen is het de bedoeling dat de doelstellingen meetbaar zijn. Op die manier kan men nagaan welke vooruitgang geboekt wordt en waar de pijnpunten liggen.

Momenteel liggen er 17 Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling op de onderhandelingstafel bij de Verenigde Naties. In september 2015 moeten de leiders van alle landen de knoop daarover doorhakken. Met de wereldwijde action/2015-campagne willen we politici aanmoedigen om de nieuwe doelstellingen ambitieus in te vullen. Wil je weten wat wij eisen, klik dan hier.

1
Armoede
Beëindig alle vormen van armoede, overal ter wereld.

Ondanks de halvering van de extreme armoede in de wereld tijdens de afgelopen decennia, leeft nog steeds 1,3 miljard mensen in extreme armoede. Tegen 2030 moet extreme armoede de wereld uit zijn. Overal moeten systemen van sociale bescherming worden uitgebouwd om mensen te beschermen bij tegenslagen. Iedereen moet over voldoende economische hulpmiddelen, zoals land, technologie en financiële diensten, kunnen beschikken. Verder moeten armen en zwakken weerbaarder worden gemaakt tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

2
Honger
Bestrijd honger met veilige, voedzame en duurzame voeding.

Nog steeds lijden 805 miljoen mensen in de wereld honger. Tegen 2030 moet het probleem van honger weggewerkt zijn. Iedereen moet over voldoende en kwaliteitsvol voedsel beschikken. Voedsel moet op zo een manier geproduceerd worden dat ecosystemen niet worden beschadigd. Landbouwpraktijken moeten weerbaar gemaakt worden tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

3
Gezondheid
Verzeker gezondheid en welzijn voor alle leeftijden.

Ondanks verbeteringen sterven jaarlijks nog steeds 6,6 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar en overlijden jaarlijks 300.000 vrouwen tijdens of vlak na hun zwangerschap. Moeder– en kindersterfte moeten verder worden teruggedrongen en ziektes als hiv/aids, tuberculose en malaria moeten een halt worden toegeroepen tegen 2030. Iedereen moet toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en tot algemene gezondheidszorg. Verder moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden.

4
Onderwijs
Garandeer toegankelijk en degelijk onderwijs voor iedereen.

Ondanks vooruitgang de afgelopen decennia gaan vandaag nog steeds 58 miljoen kinderen niet naar de lagere school en 63 miljoen kinderen niet naar de middelbare school. Tegen 2030 moeten alle jongens en meisjes kunnen genieten van kwalitatief lager en middelbaar onderwijs. Genderongelijkheid en onevenwichtige toegang tot onderwijs van kansengroepen moeten weggewerkt worden. In het onderwijs moeten verdere kennis en skills rond duurzame ontwikkeling worden aangeleerd.

5
Vrouwen
Garandeer gelijke rechten voor vrouwen, geef meisjes en vrouwen meer slagkracht.

Alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes moeten tegen 2030 de wereld uit zijn. Verder moet een einde gemaakt worden aan geweld tegen vrouwen, kindhuwelijken,gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenissen. Vrouwen moeten op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan besluitvorming op politiek en economisch vlak.

6
Water en sanitair
Maak drinkbaar water en sanitair beschikbaar voor iedereen.

2,3 miljard mensen verkregen toegang tot zuiver drinkwater sinds 1990, maar nog steeds 748 miljoen mensen hebben die toegang niet. Tegen 2030 moet iedereen toegang hebben tot kwalitatief en betaalbaar drinkwater en sanitair. De kwaliteit van water moet worden verbeterd en water moet op een duurzamere manier worden gebruikt en beheerd.

7
Energie
Geef iedereen toegang tot betaalbare en duurzame energie.

Iedereen moet tegen 2030 toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten. Het aandeel van hernieuwbare energie in het globale energieverbruik moet naar omhoog en energie moet op een efficiëntere manier worden gebruikt.

8
Economische groei
Stimuleer duurzame economische groei, help iedereen aan waardig werk.

Het bnp per capita moet groeien, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen. Landen moeten een beleid voeren dat de creatie van jobs promoot, net zoals creativiteit en ondernemen. De bedoeling is dat economische groei los wordt gekoppeld van milieudegradatie. Tegen 2030 moet iedereen op een waardige manier over een job beschikken. Kinderarbeid en dwangarbeid moeten worden aangepakt en arbeidsrechten en een veilige werkomgeving moeten worden beschermd.

9
Infrastructuur
Bouw aan een robuuste infrastructuur en industrie waar iedereen beter van wordt, stimuleer vernieuwing.

Infrastructuur moet betrouwbaar en duurzaam zijn, en moet zowel economische ontwikkeling als menselijk welzijn stimuleren. Een duurzame industrialisering moet gepromoot worden en de toegang van kmo’s tot financiële diensten moet worden verbeterd.

10
Ongelijkheid
Verminder de ongelijkheid over alle landsgrenzen heen.

Vandaag bezitten de 67 rijkste mensen op de wereld evenveel als de 3,5 miljard armsten. Zeven op de tien mensen in de wereld leven in landen die ongelijker zijn dan 30 jaar geleden. De inkomensongelijkheid in de wereld moet tegen 2030 kleiner zijn. Iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, origine, religie of economische status moet kunnen deelnemen aan het sociale, economische en politieke leven. De regulering van globale financiële markten en instellingen moet verbeterd worden en de vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in die instellingen moet versterkt worden.

11
Steden
Maak steden duurzaam, veilig en open voor iedereen.

Iedereen moet tegen 2030 toegang hebben tot veilige en betaalbare huisvesting. Iedereen moet toegang hebben tot veilige, betaalbare en toegankelijke transportsystemen. Bewoners van steden moeten inspraak hebben in stadsplanning. De impact van steden op het milieu moet naar omlaag, met bijzondere aandacht voor de luchtkwaliteit en het afvalbeheer. Iedereen moet ook toegang hebben tot groene openbare ruimten.

 

12
Duurzame consumptie- en productieketens
Zorg voor duurzame consumptie- en productieketens.

De ecologische voetafdruk van de mensheid bedraagt momenteel anderhalve planeet. Ontwikkelde landen moeten de leiding nemen om consumptie –en productiepatronen duurzaam te maken zodat de druk op het milieu afneemt. Natuurlijke hulpbronnen moeten op een duurzame manier worden beheerd en voedselverspilling en –verlies moeten naar beneden. De hoeveelheid afval die wordt geproduceerd moet naar omlaag en dat afval moet op zo een manier worden beheerd dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. Bedrijven moeten duurzame praktijken opnemen in hun productieproces en erover rapporteren.

13
Klimaatverandering
Neem dringende maatregelen tegen de klimaatverandering en haar effecten.

De strijd tegen de klimaatverandering moet de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2 °C. De strijd tegen de klimaatverandering moet opgenomen worden in het nationale beleid en de bevolking moet gesensibiliseerd worden. Landen moeten weerbaarder worden gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering en voor natuurrampen.

14
Zeeën
Bescherm de zeeën en beheer hun grondstoffen op een duurzame manier.

De vervuiling van oceanen en zeeën moet significant teruggedrongen worden en maritieme ecosystemen moeten beschermd worden. Overbevissing moet stoppen en het visbestand moet op een duurzame manier beheerd worden.

15
Ecosystemen
Bescherm en herstel onze ecosystemen, leid een duurzaam bosbeheer en bestrijd verwoestijning en verschraling.

Ook de ecosystemen op het land moeten beschermd worden. Bossen moeten op een duurzame manier worden beheerd en de strijd moet aangebonden worden tegen de verwoestijning. Biodiversiteit moet worden beschermd en het uitsterven van soorten moet worden tegengegaan. De bescherming van biodiversiteit en ecosystemen moet opgenomen worden in lokale planning en ontwikkelingsprocessen en in strategieën rond armoedebestrijding.

16
Vredevolle en open gemeenschappen
Stimuleer vredevolle en open gemeenschappen met duurzame ontwikkeling, toegankelijke rechtspraak en integere overheidsinstellingen.

De rechtstaat moet op nationaal en internationaal niveau versterkt worden en iedereen moet toegang hebben tot rechtspraak. Effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen moeten uitgebouwd worden in alle landen en op alle niveaus. Corruptie en omkoping moeten aangepakt worden. De rol van ontwikkelingslanden in globale instellingen moet versterkt worden. Fundamentele vrijheden moeten beschermd worden.

17
Middelen voor duurzame ontwikkeling
Vergroot de middelen voor duurzame ontwikkeling en laat de internationale samenwerking heropleven.

Deze doelstelling gaat over de middelen die nodig zijn om de andere doelstellingen te realiseren. Ontwikkelingslanden moeten meer eigen middelen mobiliseren uit belastingen om hun eigen ontwikkeling te financieren. Daarnaast moeten rijke landen hun belofte om 0,7 % van hun bnp aan ontwikkelingshulp te geven nakomen. Verder zijn ook niet-financiële middelen belangrijk. Rijke landen moeten technologie beschikbaar maken voor arme landen en moeten investeren in de capaciteitsopbouw van die laatste groep landen. Verder moet het handelssysteem hervormd worden zodat ontwikkelingslanden een sterkere positie hebben in de wereldhandel.

TEKEN HIER DE PETITIE EN LAAT ZIEN DAT JE HET MEENT

Actie

2015 wordt een kanteljaar. Eind september wordt er beslist over een nieuwe set duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Hoog tijd om onze politici te laten zien dat we het menen. Hier beneden vang je al een glimp op van enkele grote acties. Maar daar blijft het niet bij, er zullen nog veel meer acties volgen

januari tot mei - Petitie

We verwachten van onze politici dat ze de nieuwe doelstellingen zo scherp en ambitieus mogelijk invullen. Doe mee met onze petitie en laat hen zien dat we het echt menen. Zet een action/2015-tattoo op je lijf, maak er een foto van upload hem op de petitiepagina. Of je kan ook jezelf of een van onze politici virtueel tatoeëren.

Begin mei - Event voor jongeren

We blazen verzamelen in Brugge voor een onvergetelijke namiddag. Met een boeiend programma, vol doe-activiteiten en een muzikale topper schotelen we jongeren vanaf 15 jaar een top-event voor.

30 mei - Wereldfeest Leuven

Het Wereldfeest in Leuven is een echte klassieker in de regio. Dit jaar kozen de organisatoren voor het nieuwe wereldplan als thema. action/2015 is prominent aanwezig om alle bezoekers warm te maken voor onze campagne. En we bouwen mee aan een aantrekkelijke programmatie.

25-27 september - VN-top

In september vindt de jaarlijkse VN-Top rond duurzame ontwikkeling plaats in New York. Hier wordt beslist over het nieuwe wereldplan dat de Millenniumdoelstellingen zal opvolgen. Wij houden je uiteraard op de hoogte van wat daar gebeurt. Vooraf organiseren we in Brussel een high level-debat met toppers uit België en het Zuiden. Deze autoriteiten in hun vakgebied laten hun licht schijnen over het nieuwe wereldplan.

30 november - 1 december - Klimaattop

We roepen iedereen op om naar de VN-Klimaattop in Parijs af te zakken per trein, fiets of ander duurzaam vervoersmiddel. Hiervoor scharen we ons achter Climate Express dat de tocht naar Parijs organiseert. Ook in Parijs laten we van ons horen.

over ons

Bij de eeuwwisseling beloofden alle wereldleiders om de globale armoede met de helft terug te dringen tegen het einde van 2015. Intussen zijn we bijna zover en is er nog heel veel werk aan de winkel. Hoog tijd om de doelstellingen te verscherpen en in actie te schieten.

De Coalitie 2015 De Tijd Loopt is een samenwerking tussen 25 ngo’s die begaan zijn met de verwezenlijking van de acht Millenniumdoelstellingen. Ondertussen richt de coalitie zich ook op de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen: de Sustainable Development Goals. action/2015 is het actiejaar dat rond die nieuwe doelstellingen draait. De Coalitie 2015 De Tijd Loopt is de Belgische tak van het internationale netwerk Global Call to Action against Poverty (GCAP).

Onze leden

Contact

Je zit nog met vragen?

Je wilt je (mede)leerlingen of collega's activeren?

Je wil onze logo's opnemen in je drukwerk?

Laat van je horen