In september werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen beslist op de VN-top in New York. Een heel jaar lang voerde action/2015 campagne om de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht te brengen.

De 21ste VN-klimaatconferentie in Parijs was een eerste grote test voor de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen. Inzet van de top: een duurzaam en rechtvaardig klimaatakkoord. Er is nog veel werk aan de winkel en de woorden moeten nu worden omgezet in daden. Maar het akkoord van Parijs is alvast een belangrijke stap in de goede richting.

Na een jaar vol acties in eigen land en over de ganse wereld zijn we vanaf 2016 in het tijdperk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen beland. De coalitie 2015 De Tijd Loopt werkt nu aan een nieuwe manier om deze doelstellingen bovenaan de agenda te houden. Meer nieuws daarover vind je later op deze plek. Vragen kunnen nu al worden gestuurd naar info@detijdloopt.be.

 

 

1 jaar lang voerde action/2015 campagne.

15.628 getatoeëerde mensen, een jongerenevent, een debat en veel acties later maakten we dit filmpje met de hoogtepunten van het voorbije actiejaar.

Dank je wel voor jouw steun, want jij maakte het verschil.

 

15.628 mensen lieten zich tatoeëren voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Check hun foto's hier

Nieuws

di 01 dec 2015

Net voor de premier moest speechen op de klimaattop in Parijs, viel België in de prijzen. Ons land werd - alweer - bekroond tot ‘fossiel van de dag’ door Climate Action Network, een verzameling van meer dan 950 klimaatorganisaties. Op vlak van klimaatfinanciering schiet ons land tekort. Dat terwijl de rest van de landen toewerkt naar een internationaal engagement dat maar liefst 10 keer zo hoog ligt dan dat van België.

vr 20 nov 2015

De Franse overheid heeft beslist dat de klimaatmars van 29 november niet kan doorgaan. Op de alternatieve voorstellen van de internationale klimaatbeweging werd niet ingegaan. Climate Express reageert teleurgesteld. De organisatie benadrukt het belang om de stem van de burger ondanks de moeilijke veiligheissituatie een plaats te geven.Nu dit niet kan in Parijs, bekijkt de organisatie of een mars in Brussel mogelijk is.

do 29 okt 2015

Eind november vinden in Parijs cruciale internationale klimaatonderhandelingen plaats. De klimaatbeweging zal daar uiteraard niet ontbreken. Climate Express zorgt dat je erbij kan zijn. Het wil 10.000 Belgen naar Parijs brengen.

Charles Michel op VN-top New York
ma 28 sep 2015

Zondag was de laatste dag van de VN-top rond duurzame ontwikkeling. Verschillende staats –en regeringsleiders – waaronder onze premier Charles Michel – spraken de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Daarnaast vonden nog heel wat side events plaats, veelal over wat de doelstellingen nu in de praktijk moeten betekenen.

za 26 sep 2015

Het is eindelijk zover. Gisteren keurden de 193 leden van de Verenigde Naties (VN) de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling goed. Een akkoord over de agenda was al begin augustus bereikt dus kon de top meteen van start gaan met een stemming. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn nu officieel bekrachtigd door de hele wereld.

Doelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) in het Engels, zijn vanaf 2016 de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. De nieuwe doelstellingen moeten de komende vijftien jaar de leidraad vormen voor wereldwijde inspanningen rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de aanpak van ongelijkheid en andere thema’s. Net zoals bij de Millenniumdoelstellingen zijn deze doelen meetbaar. Op die manier kan men nagaan welke vooruitgang geboekt wordt en waar de pijnpunten liggen.

Eind september keurden alle leden van de Verenigde Naties de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen goed. Met de wereldwijde action/2015-campagne hebben we politici aangemoedigd om de nieuwe doelen ambitieus in te vullen. Nu vragen wij hen om alles in het werk te stellen om ze effectief te realiseren tegen 2030. Wil je weten wat wij eisen, klik dan hier.

1
Armoede
Beëindig alle vormen van armoede, overal ter wereld.

Ondanks de halvering van de extreme armoede in de wereld tijdens de afgelopen decennia, leeft nog steeds 1,3 miljard mensen in extreme armoede. Tegen 2030 moet extreme armoede de wereld uit zijn. Overal moeten systemen van sociale bescherming worden uitgebouwd om mensen te beschermen bij tegenslagen. Iedereen moet over voldoende economische hulpmiddelen, zoals land, technologie en financiële diensten, kunnen beschikken. Verder moeten armen en zwakken weerbaarder worden gemaakt tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

2
Honger
Bestrijd honger met veilige, voedzame en duurzame voeding.

Nog steeds lijden 805 miljoen mensen in de wereld honger. Tegen 2030 moet het probleem van honger weggewerkt zijn. Iedereen moet over voldoende en kwaliteitsvol voedsel beschikken. Voedsel moet op zo een manier geproduceerd worden dat ecosystemen niet worden beschadigd. Landbouwpraktijken moeten weerbaar gemaakt worden tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

3
Gezondheid
Verzeker gezondheid en welzijn voor alle leeftijden.

Ondanks verbeteringen sterven jaarlijks nog steeds 6,6 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar en overlijden jaarlijks 300.000 vrouwen tijdens of vlak na hun zwangerschap. Moeder– en kindersterfte moeten verder worden teruggedrongen en ziektes als hiv/aids, tuberculose en malaria moeten een halt worden toegeroepen tegen 2030. Iedereen moet toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en tot algemene gezondheidszorg. Verder moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden.

4
Onderwijs
Garandeer toegankelijk en degelijk onderwijs voor iedereen.

Ondanks vooruitgang de afgelopen decennia gaan vandaag nog steeds 58 miljoen kinderen niet naar de lagere school en 63 miljoen kinderen niet naar de middelbare school. Tegen 2030 moeten alle jongens en meisjes kunnen genieten van kwalitatief lager en middelbaar onderwijs. Genderongelijkheid en onevenwichtige toegang tot onderwijs van kansengroepen moeten weggewerkt worden. In het onderwijs moeten verdere kennis en skills rond duurzame ontwikkeling worden aangeleerd.

5
Vrouwen
Garandeer gelijke rechten voor vrouwen, geef meisjes en vrouwen meer slagkracht.

Alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes moeten tegen 2030 de wereld uit zijn. Verder moet een einde gemaakt worden aan geweld tegen vrouwen, kindhuwelijken,gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenissen. Vrouwen moeten op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan besluitvorming op politiek en economisch vlak.

6
Water en sanitair
Maak drinkbaar water en sanitair beschikbaar voor iedereen.

2,3 miljard mensen verkregen toegang tot zuiver drinkwater sinds 1990, maar nog steeds 748 miljoen mensen hebben die toegang niet. Tegen 2030 moet iedereen toegang hebben tot kwalitatief en betaalbaar drinkwater en sanitair. De kwaliteit van water moet worden verbeterd en water moet op een duurzamere manier worden gebruikt en beheerd.

7
Energie
Geef iedereen toegang tot betaalbare en duurzame energie.

Iedereen moet tegen 2030 toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten. Het aandeel van hernieuwbare energie in het globale energieverbruik moet naar omhoog en energie moet op een efficiëntere manier worden gebruikt.

8
Economische groei
Stimuleer duurzame economische groei, help iedereen aan waardig werk.

Het bnp per capita moet groeien, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen. Landen moeten een beleid voeren dat de creatie van jobs promoot, net zoals creativiteit en ondernemen. De bedoeling is dat economische groei los wordt gekoppeld van milieudegradatie. Tegen 2030 moet iedereen op een waardige manier over een job beschikken. Kinderarbeid en dwangarbeid moeten worden aangepakt en arbeidsrechten en een veilige werkomgeving moeten worden beschermd.

9
Infrastructuur
Bouw aan een robuuste infrastructuur en industrie waar iedereen beter van wordt, stimuleer vernieuwing.

Infrastructuur moet betrouwbaar en duurzaam zijn, en moet zowel economische ontwikkeling als menselijk welzijn stimuleren. Een duurzame industrialisering moet gepromoot worden en de toegang van kmo’s tot financiële diensten moet worden verbeterd.

10
Ongelijkheid
Verminder de ongelijkheid over alle landsgrenzen heen.

Vandaag bezitten de 67 rijkste mensen op de wereld evenveel als de 3,5 miljard armsten. Zeven op de tien mensen in de wereld leven in landen die ongelijker zijn dan 30 jaar geleden. De inkomensongelijkheid in de wereld moet tegen 2030 kleiner zijn. Iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, origine, religie of economische status moet kunnen deelnemen aan het sociale, economische en politieke leven. De regulering van globale financiële markten en instellingen moet verbeterd worden en de vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in die instellingen moet versterkt worden.

11
Steden
Maak steden duurzaam, veilig en open voor iedereen.

Iedereen moet tegen 2030 toegang hebben tot veilige en betaalbare huisvesting. Iedereen moet toegang hebben tot veilige, betaalbare en toegankelijke transportsystemen. Bewoners van steden moeten inspraak hebben in stadsplanning. De impact van steden op het milieu moet naar omlaag, met bijzondere aandacht voor de luchtkwaliteit en het afvalbeheer. Iedereen moet ook toegang hebben tot groene openbare ruimten.

 

12
Duurzame consumptie- en productieketens
Zorg voor duurzame consumptie- en productieketens.

De ecologische voetafdruk van de mensheid bedraagt momenteel anderhalve planeet. Ontwikkelde landen moeten de leiding nemen om consumptie –en productiepatronen duurzaam te maken zodat de druk op het milieu afneemt. Natuurlijke hulpbronnen moeten op een duurzame manier worden beheerd en voedselverspilling en –verlies moeten naar beneden. De hoeveelheid afval die wordt geproduceerd moet naar omlaag en dat afval moet op zo een manier worden beheerd dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. Bedrijven moeten duurzame praktijken opnemen in hun productieproces en erover rapporteren.

13
Klimaatverandering
Neem dringende maatregelen tegen de klimaatverandering en haar effecten.

De strijd tegen de klimaatverandering moet de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2 °C. De strijd tegen de klimaatverandering moet opgenomen worden in het nationale beleid en de bevolking moet gesensibiliseerd worden. Landen moeten weerbaarder worden gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering en voor natuurrampen.

14
Zeeën
Bescherm de zeeën en beheer hun grondstoffen op een duurzame manier.

De vervuiling van oceanen en zeeën moet significant teruggedrongen worden en maritieme ecosystemen moeten beschermd worden. Overbevissing moet stoppen en het visbestand moet op een duurzame manier beheerd worden.

15
Ecosystemen
Bescherm en herstel onze ecosystemen, leid een duurzaam bosbeheer en bestrijd verwoestijning en verschraling.

Ook de ecosystemen op het land moeten beschermd worden. Bossen moeten op een duurzame manier worden beheerd en de strijd moet aangebonden worden tegen de verwoestijning. Biodiversiteit moet worden beschermd en het uitsterven van soorten moet worden tegengegaan. De bescherming van biodiversiteit en ecosystemen moet opgenomen worden in lokale planning en ontwikkelingsprocessen en in strategieën rond armoedebestrijding.

16
Vredevolle en open gemeenschappen
Stimuleer vredevolle en open gemeenschappen met duurzame ontwikkeling, toegankelijke rechtspraak en integere overheidsinstellingen.

De rechtstaat moet op nationaal en internationaal niveau versterkt worden en iedereen moet toegang hebben tot rechtspraak. Effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen moeten uitgebouwd worden in alle landen en op alle niveaus. Corruptie en omkoping moeten aangepakt worden. De rol van ontwikkelingslanden in globale instellingen moet versterkt worden. Fundamentele vrijheden moeten beschermd worden.

17
Middelen voor duurzame ontwikkeling
Vergroot de middelen voor duurzame ontwikkeling en laat de internationale samenwerking heropleven.

Deze doelstelling gaat over de middelen die nodig zijn om de andere doelstellingen te realiseren. Ontwikkelingslanden moeten meer eigen middelen mobiliseren uit belastingen om hun eigen ontwikkeling te financieren. Daarnaast moeten rijke landen hun belofte om 0,7 % van hun bnp aan ontwikkelingshulp te geven nakomen. Verder zijn ook niet-financiële middelen belangrijk. Rijke landen moeten technologie beschikbaar maken voor arme landen en moeten investeren in de capaciteitsopbouw van die laatste groep landen. Verder moet het handelssysteem hervormd worden zodat ontwikkelingslanden een sterkere positie hebben in de wereldhandel.

Actie

2015 wordt een kanteljaar. Eind september wordt er beslist over een nieuwe set duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Hoog tijd om onze politici te laten zien dat we het menen. Hier beneden vang je al een glimp op van enkele grote acties. Maar daar blijft het niet bij, er zullen nog veel meer acties volgen

januari tot mei - Petitie

We verwachten van onze politici dat ze de nieuwe doelstellingen zo scherp en ambitieus mogelijk invullen. Doe mee met onze petitie en laat hen zien dat we het echt menen. Zet virtueel een action/2015-tattoo op jezelf of een van onze politici.

8 mei - action/2015 Brugge

Time for action! Wees welkom op ons jongerenevent action/2015 Brugge. Niemand minder dan School is Cool geeft een optreden, vzw cirQ laat je op hun eigen creatieve/geschifte manier kennismaken met de nieuwe doelstellingen en Maxime De Winne leidt alles in goede banen. Met tussendoor DJ-acts van Team Damp en Marcel & Vicky. En dat allemaal gratis en voor niets dichtbij het station van Brugge! Laten we onze politici een krachtig signaal geven dat ze niet kunnen negeren.
 

30 mei - Wereldfeest Leuven

Het Wereldfeest in Leuven is een echte klassieker in de regio. Dit jaar kozen de organisatoren voor het nieuwe wereldplan als thema. action/2015 is prominent aanwezig om alle bezoekers warm te maken voor onze campagne. En we bouwen mee aan een aantrekkelijke programmatie.

25-27 september - VN-top

In september vindt de jaarlijkse VN-Top rond duurzame ontwikkeling plaats in New York. Hier wordt beslist over het nieuwe wereldplan dat de Millenniumdoelstellingen zal opvolgen. Wij houden je uiteraard op de hoogte van wat daar gebeurt. Vooraf organiseren we in Brussel een high level-debat met toppers uit België en het Zuiden. Deze autoriteiten in hun vakgebied laten hun licht schijnen over het nieuwe wereldplan.

30 november - 11 december - Klimaattop

We roepen iedereen op om naar de VN-Klimaattop in Parijs af te zakken per trein, fiets of ander duurzaam vervoersmiddel. Hiervoor scharen we ons achter Climate Express dat de tocht naar Parijs organiseert. Ook in Parijs laten we van ons horen.

over ons

Bij de eeuwwisseling beloofden alle wereldleiders om de globale armoede met de helft terug te dringen tegen het einde van 2015. Intussen zijn we bijna zover en is er nog heel veel werk aan de winkel. Hoog tijd om de doelstellingen te verscherpen en in actie te schieten.

De Coalitie 2015 De Tijd Loopt is een samenwerking tussen 25 ngo’s die begaan zijn met de verwezenlijking van de acht Millenniumdoelstellingen. Ondertussen richt de coalitie zich ook op de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen: de Sustainable Development Goals. action/2015 is het actiejaar dat rond die nieuwe doelstellingen draait. De Coalitie 2015 De Tijd Loopt is de Belgische tak van het internationale netwerk Global Call to Action against Poverty (GCAP).

Onze leden

Onze partners

Contact

Je zit nog met vragen?

Je wilt je (mede)leerlingen of collega's activeren?

Je wil onze logo's opnemen in je drukwerk?

Laat van je horen